Home

“Najviše dobija onaj koji najviše daje!” (Prvi moto Rotary Internationala )

Rotary Distrikt 2483 nastao je 2010. godine od Distrikta 2481, kada se zbog broja klubova i rotarijanaca ukazala potreba da se u okviru velike svetske Rotary zajednice oformi posebna celina u našem širem okruženju. Tako naš distrikt okuplja Rotary klubove sa teritorije Srbije i Crne Gore, u njemu aktivno funkcionšu 64 kluba sa preko 1200 rotarijanaca.

Rotary nije aktivnost koja se sastoji samo od sastajanja. On ne pruža samo priliku dobrim prijateljima da se svake nedelje sretnu za istim stolom. Duh rotarijanstva nameće svima i odgovornost u skladu sa usvojenim načelima.

Tutoric.SMarton.E2Marton.F
Tutorić Stevan
Past President 2015/2016
Marton Eleonora
President 2016/2017
Márton Ferenc
Electe President 2017/2018