Stipendije 2016/17

Dana 19.10.2016. godine na predlog Komisije za dodelu stipendija Predsedništvo Rotari kluba Palić doneo je sledeću

ODLUKU

o dodeli stipendija za uspešne studente sa teritorije Palića za školsku 2016/2017.godinu

I

Na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za dodelu stipendija za uspešne studente sa teritorije Palića za školsku 2016/2017. godinu stipendije se dodeljuju sledećim studentima:

 

1.Tomislav Dobrički

Prosečna ocena 9,65                   100 bodova

Socijalni-ekonomski status             40 bodova

Ukupno 140 bodova

  

 

2.Andrea Verebeš

Prosečna ocena 8,375                   70 bodova

Socijalni-ekonomski status             60 bodova

Ukupno 130 bodova

 

 

3.Martina Abadžić

Prosečna ocena  8,75                     80 bodova

Socijalni-ekonomski status              40 bodova

Ukupno 120 bodova

 

 

4.Tamaš Sakač

Prosečna ocena 8,18                     70 bodova

Socijalni-ekonomski status             20 bodova

Ukupno 90 bodova

 

II

Stipendija se isplaćuje studentu za školsku godinu u osam jednakih mesečnih rata od novembra 2016.godine. Iznos mesečne rate po osobi je 6000,00 RSD.

Prva mesečna rata se isplaćuje po potpisivanju Ugovora o stipendiranju.

III

Ova odluka se objavljuje na zvaničnoj internet strani Rotari kluba Palić (www.rotaryclubpalic.rs) dana 01.11.2016.

 

Eleonora Marton

Predsednik Rotary kluba Palić za 2016/2017.godinu

 

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Rotary club „Палић“

Komisija za dodelu stipendija

 

Dana: 14.09.2016

Palić

Na osnovu odluke predsedništva Rotary kluba „Палић“ raspisuje

KONKURS

ZA DODELU STIPENDIJA ZA USPEŠNE STUDENTE ZA ŠKOLSKU 2016/2017. GODINU

I

Dodeljuje 6 stipendija.

Stipendije se dodeljuju za školsku 2016/2017.godinu i isplaćuju se u 8 jednakih mesečnih rata.

Iznos stipendije po studentu je 6000,00 dinara mesečno.

 II

Stipendiju može ostvariti student pod sledećim uslovima:

– da je državljanin Republike Srbije i da ima prebivalište na teritoriji Palića najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa,

– da upisuje prvi put bilo koju godinu studija prvog stepena ( osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije) na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija.

 III

Stipendiju ne ostvaruje student:

– koji ima status apsolventa,

– koji je u radnom odnosu,

– ako u toku školske godine napusti školovanje,

– ako je navršio 26 godina života.

 IV

Student uz popunjeni obrazac prijave na konkurs obavezno podnosi sledeću dokumentaciju:

– kratku biografiju,

– uverenje o upisu na visokoškolsku ustanovu, ili o upisu na narednu godinu studija,

– uverenje o prosečnoj oceni tokom svih prethodnih godina, a za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija – svedočanstva o uspehu u svim razredima srednje škole,

– fotokopiju lične karte,

– potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja, ili Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili overenu izjavu dva svedoka o nezaposlenosti,

– overenu izjavu dva svedoka o broju članova domaćinstva i

– uverenje o ukupnom prihodu domaćinstva za prethodna dva meseca (za zaposlene uverenje izdato od poslodavca, za penzionere oba isečka uverenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje-Filijala Subotica, ili izveštaj banke o izvršenoj isplati penzije u prethodnom mesecu, a u slučaju drugih prihoda uverenje izdato od strane nadležnog republičkog poreskog organa),

Za ostvarivanje bodova po kriterijumu socijalno-ekonomskog statusa, studenti bez roditeljskog staranja i/ili korisnici prava novčane pomoći dostavljaju i:

– rešenje o smeštaju u drugu porodicu,

– rešenje o priznavanju prava na novčanu socijalnu pomoć.

V

Komisija sačinjava rang listu bodovanjem na osnovu sledećih kriterijuma:

– postignuti uspeh i

– socijalno-ekonosmki status.

 VI

Odluku o dodeli stipendija donosi predsedništvo Rotary kluba Palić na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije.

Odluka se objavljuje 1.11.2016. godine na zvaničnoj internet stranici Rotari kluba Palić (www.rotaryclubpalic.rs).

VII

Po konačnosti Odluke o dodeli stipendija sa studentom – korisnikom stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiranju.

VIII

Konkurs  se objavljuje na veb-sajtu Rotari kluba Palić (www.rotaryclubpalic.rs), na veb-sajtovima www.subotica.info , www.subotica.com.

 IX

Konkurs je otvoren od 16.09.2016. godine do 15.10.2016. godine.

Način prijave: slanje popunjenog formulara i skeniranih dokumenata u elektronskoj formi na e-mail adresu Rotary kluba Palić, rotaryclubpalic@gmail.com.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

 

Bliže informacije u vezi Konkursa mogu se dobiti putem elektronske pošte na adresi rotaryclubpalic@gmail.com .

 

 

Predsednik komisije

Ibolja De Negri

 

Predsednik Rotary kluba Palić 2016/2017

Eleonora Marton